TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIK

müteahhitlik belgesi dilekçesi örneğiBAYINDIRLIK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

A – İLK KEZ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK OLAN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. E-Mail,Tlf, ve Faks belirtilecek.( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Noterden Tasdikli ) , Öğrenim Belgesi ( Diploma Aslı ve Noter Tasdikli sureti )
3 – Ticaret Odası Belgesi ( Kendi adına Müteahhitlik Karnesi alacak olanlardan )
4 – TMMOB – Meslek Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
5 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7- Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.

B – MEVCUT KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait ) ,
3 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
4 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
5 – Müteahhitlik Karnesi Aslı, kaybedilmiş ise; a ) Zayi Taahhütnamesi. ( Örneğe uygun elle yazılmış ve noter tasdikli ) (EK:1) b ) Gazete İlanı . ( EK : 2 )
6 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
7 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.

C – ŞİRKET ŞAHSIN KARNESİNİ DEVİR ALACAKSA:
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 –Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 –Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı ve İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya T.Sicil Memurluğunca tasdikli fotokopisi.
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli )
7 – Süresi dolmamış Mevcut Karne Devir edilecekse karne üzerinde devam eden iş olmadığına dair Taahhütname ( Şahıs ve Şirket için Örneğe uygun Noter tasdikli ) ( EK : 3 )
8 – Şirket in Aktif ve Pasifini gösterir Bilanço.
9 – Şirketin Karar Defterinden devir için Karar Örneği ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 7 )
10 – Şirket Talep Dilekçesi Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
11 – Şirket Taahhütnamesi Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş )
12 – Şahıs Taahhütnamesi El yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş.
13 – Şahıs Muvafakatnamesi El Yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
14 – Şirketlerin Son 10 yıl içinde yaptıkları işlere ait ; ( Devir alacağı Karne Miktarının alt sınırının % 10 ‘ u, Hermiktar Karneler için ise Karne Miktarının Altsınırının % 20 ‘ si kadar ) – Resmi İşlerde : ( E ) Bölümündeki Bitirilen Resmi işler için istenilen belgeler. – Özel İşlerde : ( E) Bölümündeki Bitirilen Özel işler için istenilen belgeler.
15 – Karnesini devreden şahsın şirkette en az % 50 ortağı olması halinde ortaklıktan devir işlemi yapılır.
16 – Karnesini devreden sahsın % 50 Şirket Sermayesine ortak olduğunu gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
17 – En son Hisse durumlarının yayımlandığı Ticaret ve Sicil Gazetesinin tarih ve sayısını belirtir T.Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış yeni tarihli Teyit Yazısı.
18 – Karnesi Devir alınacak Şahsın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
19 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,

D – ŞİRKET KENDİ YAPTIĞI İŞTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAKSA :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 – Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı .
4 – İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da Ticaret Odasınca tasdikli fotokopisi.
6- Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işlere ait ( E ) bölümünde istenen belgeler

 

YURTDIŞI  MÜTEAHHİTLİK  BELGESİ  ALMAK  İSTEYEN

T.C. GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARINDAN

İSTENECEK  BELGELER

VE

MÜRACAAT ADRESİ

 

1)  Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)

2)   a )  Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil

asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri ,

b ) Gerçek kişiler için noter tasdikli Nüfus Cüzdanı sureti,

c ) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,

3)    a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt  Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti.

( Başvuru yılı tarihli)

4)  Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun,

a ) İş Deneyim Belgesi aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

b ) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

c ) İhale Kararı veya  Sözleşme aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk  ve  Son Hakediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) veya idaresince

“aslının aynıdır”  kaydıyla  onaylı birer fotokopileri,

5)  Yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri

(Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli, yürürlükteki mevzuata uygun,

a )  İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)

b )  İş Deneyim Belgesi Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

c )  Sözleşme Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) ve bu belgelerin

Türkçe tercümesinin aslı ve  birer   fotokopileri.

 

 

 

müteahhitlik belgesi dilekçesi örneği